นิยามของดนตรีบำบัด

นิยามหรือความหมายของดนตรีบำบัดนั้นยังไม่มีการให้คำนิยามสากลที่ทุกประเทศให้การยอมรับ มีแต่การกำหนดความหมายขึ้นมากันเองโดยสมาคมดนตรีบำบัดของประเทศนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปบ้างตามเหตุผลและวิวัฒนาการของประเทศนั้นๆ ทั้งในด้านของสังคม บทบาทหน้าที่ของดนตรี ระบบประกันสังคม หลักปรัชญา เป็นต้น แต่โดยรวมๆ แล้วดนตรีบำบัดในแต่ละที่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือช่วยในการรักษาความผิดปกติต่างๆ ทางร่างกายหรือจิตใจ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างคำนิยามของดนตรีบำบัดจากสมาคมดนตรีบำบัดในประเทศต่างๆ

คำนิยามจากสมาคมดนตรีบำบัดประเทศอเมริกา

Music Therapy is the clinical and evidence-based use of music interventions to accomplish individualized goals within a therapeutic relationship by a credentialed professional who has completed an approved music therapy program.

Music Therapy is an established health profession in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals. After assessing the strengths and needs of each client, the qualified music therapist provides the indicated treatment including creating, singing, moving to, and/or listening to music. Through musical involvement in the therapeutic context, clients’ abilities are strengthened and transferred to other areas of their lives. Music therapy also provides avenues for communication that can be helpful to those who find it difficult to express themselves in words. Research in music therapy supports its effectiveness in many areas such as: overall physical rehabilitation and facilitating movement, increasing people’s motivation to become engaged in their treatment, providing emotional support for clients and their families, and providing an outlet for expression of feelings.

คำนิยามจากสมาคมดนตรีบำบัดแห่งประเทศออสเตรเลีย

Music therapy is a research-based practice and profession in which music is used to actively support people as they strive to improve their health, functioning and wellbeing.

Music therapy is the intentional use of music by a university trained professional who is registered with the Australian Music Therapy Association Inc. Registered music therapists draw on an extensive body of research and are bound by a code of ethics that informs their practice.

Music therapists incorporate a range of music making methods within and through a therapeutic relationship. They are employed in a variety of sectors including health, community, aged care, disability, early childhood, and private practice. Music therapy is different from music education and entertainment as it focuses on health, functioning and wellbeing.

Music therapists are committed to supporting people of any age and ability regardless of musical skill, culture or background.

คำนิยามจากสมาคมดรตรีบำบัดแห่งสหราชอาณาจักร

Music therapy is a psychological therapy which uses the unique qualities of music as a means of interaction between therapist and client. Attentive listening on the part of the therapist is combined with shared musical improvisation using instruments and voices so that people can communicate in their own musical language, whatever their level of ability.

จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศก็มีคำนิยาม มีความเข้าใจในคำว่าดนตรีบำบัดแตกต่างกันไปบ้าง แต่หากจะพอสรุปว่าดนตรีบำบัดคืออะไร ผู้เขียนก็ขอสรุปตามความเข้าใจของตนเองดังนี้

ดนตรีบำบัดคือการใช้สื่อดนตรีหรือองค์ประกอบ ของดนตรีอย่างมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทางการบำบัดรักษา ดนตรีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยและเปรียบได้กับ เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับนักบำบัดแทนการใช้ภาษาในการสื่อสาร ดนตรีบำบัดจะใช้กับคนที่มีความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ อีกทั้งยัง ช่วยปรับสภาพความผิดปกติเหล่านี้ให้เข้าสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาไปในทางที่ดี ขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใช้สื่อดนตรีในการแสดงออกทางอารมณ์แทนคำพูดในกรณี ที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถสื่อสารได้แบบคนปกติ

ในอนาคตเราคงจะมีสมาคมดนตรีบำบัดแห่งประเทศไทยบ้าง คงต้องรอให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนี้และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ทำงานหรือมีประสบการกับดนตรีบำบัดมาแล้วเข้ามาช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันระดมสมองกันว่า ดนตรีบำบัดในบริบทของสังคมไทยนั้นควรมีหน้าตาหรือมีลักษณะเป็นเช่นไร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s